ISILUMKISO KWABANELAYISENISI ZOKUSHISHINA NGOTYWALA EMPUMA KAPA

written byPumlani Fani

NGOKWEMIYALELO EKHUTSHWE PHANTSI KWEMIQATHANGO NGU MPHATHISWA WENDIBANISELWANO YORHULUMENTO KUNYE NEENKOSI NGOMHLA 28 MAY 2020, PHANTSI KOMTHETHO WENTLEKELE YELIZWE YE 57 KUNYAKA 2002, UMYALELO 44 UVUMELA UKUTHENGISWA KOTYWALA NGUMNTU ONE LAYISENISI EVUMELA UKUSHISHINA NGAPHAKATHI OKANYE NGAPHANDLE( ON/OFF CONSUMPTION PRESMISES) KWISI GABA SESITHATHU UKUSUSELA NGOMVULO NGOMHLA 01 JUNE 2020 DE KUBUYE KWAZISWE: IME NGOLUHLOBO:

1. Ukuthengiswa kotywala kuvumeleke ngezintsuku zilandelayo: NgoMvulo ukuyophela ngoLwesine ngalamaxesha 09h00am – 17h00pm
2. Akuvumelekanga ukuthengisa utywala ngoLwesihlanu, Mgqibelo kunye neCawa nangentsuku zeHolide
3. Kubo bonke abashishina ngotywala bayakhunjuzwa ukuba akuvumelekanga ukuyeka abathengi baselele utywala kwindawo yentengiso. Phambikokuba umnikazi we layisenisi ashishine ngotywala, kumele aqinisekise ukuba imigqaliselo yezempilo ye Covid 19 iyalandelwa ngalo lonke ixesha:
3.1 Umgama kubathengi kumele uqatshwelwe ngalo lonke ixesha ngokuphawulwe phantsi ngokucacileyo apho kumele bame khona xabezothenga kusikwe umlinganiselo ongumgama oyi 1.5m phakathi kwabathengi abo, ngaphandle nangaphakathi kwendawo zoshishino.
3.2 Wonke umthengi kunyanzelekile ahlolwe amazing’ obushushu bomzimba, ukuba amaqondo obushushu angaphezulu ku37 kumele ajikiswe angavunyelwa ukuba angene ngaphakathi.
3.3 Wonke umntu ongaphakathi kwishishini kumele anxibe isifonyo (mask) esogquma impumlo nomlomo.
3.4 Mabangavunyelwa abathengi bangene ngaphakathi kwindawo yentengiso benganxibanga sifonyo (Mask), kwaye izandla zakhe kumele zicocwe ngesibulali ntsholongawne (sanitizer) xa bengena ngaphakathi.

ISILUMKISO: UKUBA KUFUMANISEKE UMNIKAZI WE LAYISENISI YOKUSHISHINA NGOTYWALA ENGAYI LANDELI OKANYE ESOPHULA EMINYE YALEMIGQALISELO NOMTHETHO WOKUSHISHINA NGOTYWALA, ILAYISENISI YAKHE IZAKUNQUNYANYISWA DE KUPHELE UKUMISWA NGXI KWEENTSHUKUMO ZELIZWE(LOCKDOWN), NOTYWALA BUTHATHWE NGAMAPOLISA KUNYE NABASEBENZI BEBHODI ELAWULA UTYWALA

Inkcukacha ezithe vetshe tsalela kule number ilandelayo: 043 700 0900

You May Also Like….

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Link

District Offices & Inspectors

Public Education

Divisions

FAQs

Contact Us

Quick Link

Researches

Documents

Copyright 2020 Eastern Cape Liquor Board. All rights reserved

Shares
Share This