Imiqathango esemthethweni nebekiweyo ngelixesha lesifo iCorona kwabo bashishina ngoTywala

written byPumlani Fani

Ngokwemiqathango ekhutshwe ngokomhlathi 27(2) yentlekele, umthetho 57 of 2002 (Eastern Cape Liquor Board) ugxininisa ngoko nangoko ngokusemthethweni ukuba zonke iindawo ezishishina ngotywala kwiPhondo leMpuma Koloni nakuzwelonke zingashishini ngokwemiqathango yesiqhelo ebekwe nguMaspala.

 

Xhosa Circular

You May Also Like….

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Link

District Offices & Inspectors

Public Education

Divisions

FAQs

Contact Us

Quick Link

Researches

Documents

Copyright 2020 Eastern Cape Liquor Board. All rights reserved

Shares
Share This