Eastern Cape Liquor Board
Menu
Eastern Cape Liquor Board

Alcohol laws, legislation & regulations

Imiqathango esemthethweni nebekiweyo ngelixesha lesifo iCorona kwabo bashishina ngoTywala

By In Uncategorized On March 23, 2020


Ngokwemiqathango ekhutshwe ngokomhlathi 27(2) yentlekele, umthetho 57 of 2002 (Eastern Cape Liquor Board) ugxininisa ngoko nangoko ngokusemthethweni ukuba zonke iindawo ezishishina ngotywala kwiPhondo leMpuma Koloni nakuzwelonke zingashishini ngokwemiqathango yesiqhelo ebekwe nguMaspala.

 

Xhosa Circular